Art. 97 kw.
Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem
art. 40 ust. 1
100zł + 2 pkt karne

Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego
art. 45 ust. 2 pkt 3
100zł + 1 pkt karny

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem
art. 45 ust. 2 pkt 2
150zł

art. 90
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego
art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3
150zł


art. 97 albo art. 92 § 1w zależności od miejsca
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h
art. 20 albo § 27 lub § 31 [1]
do 50zł + 1 pkt karny

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 - 20 km/h
od 50 do 100zł + 2 pkt karne

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21 - 30 km/h
od 100 do 200zł + 4 pkt karne

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 - 40 km/h
od 200 do 300zł + 6 pkt karnych

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 - 50 km/h
od 300 do 400zł + 8 pkt karnych

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej
od 400 do 500zł + 10 pkt karnych


art. 97
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi
art. 26 ust. 3 pkt 1
200zł + 9 pkt karnych

art. 97
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach
art. 24 ust. 7 pkt 3
300zł + 5 pkt karnych

art. 90
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu
art. 26 ust. 1
350zł + 8 pkt karnch

art. 90 lub art. 97
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym
art. 26 ust. 3 pkt 3
250zł

art. 90 lub art. 97
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu
art. 33 ust. 3 pkt 1
50zł

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
art. 33 ust. 3 pkt 2
50zł

art. 88
Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego motocyklem lub motorowerem
art. 51 ust. 4
100zł + 2 pkt karne

art. 90
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami
art. 51 ust. 3
200zł

art. 97
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne
art.60 ust. 1
100zł

art. 97
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic
art. 60 ust. 1 pkt 3
50zł

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem
art. 60 ust. 2 pkt 2
do 300złKierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:

art. 94 § 1
1) uprawnień do kierowania pojazdami
500zł
2) uprawnień wymaganych dla danego
rodzaju pojazdu
300zł

art. 95
Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów
art. 38
50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250złart. 96 § 1 pkt 2
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień
300zł

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:

art. 96 § 1 pkt 4
pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu
art. 71
50złTyle z tzw Taryfikatora
Poniżej jeszcze z Kodeksu Wykroczeń

Art. 86. § 1. Kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
podlega karze grzywny.
§ 2. (100) Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. (101) W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.


Art. 87. (102) § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
§ 2. (103) Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1,
podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.
§ 3. (104) W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. (107) W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.


Art. 93. § 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. (108) W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.


Poradnik czytany razy